J. V. FOIX: vida i obra
 

vida i obra

poemes en prosa
sol i de dol
les irreals omegues
on he deixat les claus...
onze nadals i un cap d'any
desa aquests llibres als calaix de baix
altres poemes

escrits catalanistes
 
 

     vida i obra   
     poesia   
          sol, i de dol   
        les irreals omegues   
        on he deixat les claus?   
     prosa   
     més comentaris sobre foix   
     comentaris a alguns poemes   
     notes   
     bibliografia   
 
 

Carbonell, Manuel. "J. V. Foix". Història de la literatura catalana 9. Barcelona, Ariel, 1987. 

VIDA

Neix el 28 de gener de 1893 a Sarrià. 

"L'any 1917 dóna a conèixer  els primers poemes a "La Revista" i nua una estreta amistat amb Joaquim Folguera. Amb ell, s'interessa pels moviments d'avantguarda italians i francesos. Als vint-i-cinc anys, el 1918, dirigeix els dos darrers números de "Trossos" i presenta la primera mostra pública d'obres de Joan Miró. [...] Aixií mateix, participa en el moviment de fundació d'Acció Catalana (1922) i, quan aquest grup adquireix i catalanitza íntegrament "La Publicitat", passa a ser-ne director de la pàgina literària, c'arrec que ocuparà fins al juliol del 1936. [...] L'any 1926 presenta la primera exposició de Salvador Dalí a les Galeries Dalmau. Arran d'aquest fet, s'estableix una estreta col.laboració entre ambdós que es tradueix en la fundació de "L'Amic de les Arts" (1926-1930). Col.labora taqmbé a "Revista de Poesia" (1925-1927). [...] Intervé als actes de la celebració del Centenari del naixement de Ramon Llull (1933-1935) amb diversos articles i conferències on reivindica la modernitat de Llull.       Aquesta brillant activitat quedarà estroncada bruscament amb l'esclat de la guerra" (Carbonell, pàg. 378-9). Tot i així publica i col.labora a diverses revistes. A partir de 1946 esdevé un estadant habitual d'El Port de la Selva.  És Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i Doctor Honoris Causa per la Universitat de Barcelona.  Viu de la seva confiteria de Sarrià. 

"assaja la intervenció en el debat entorn del moviment nacionalista amb articles a "La Publicitat" [...] El punt de partida són les idees de Prat de la Riba (intervencionisme, enfront de separatisme o inhibicionisme) passades pel federalisme d'Action Française (reestgructuració de les quatre unitats estatals "llatines" sobre la base de la sobirania dels sis poble "llatins" aplegats en una confederació supranacional). Aquest ideal, el concretitza en la figura d'Escipió enfront de la Cèsar i en la noció de germanor dels dos pobles sense estat: Catalunya i Occitània. Però aquestes esperances s'esvaniran definitivament amb la guerra civil i el seu desenllaç". (Carbonell, Ha..., p. 380). 

"El mur insuperable que l'home s'ha bastit entre ell mateix i la natura amb les seves produns industrials és el tema de "Krtu". La tornada a la natura ja és impossible, perquè ara el medi "natural" de l'home és la munió d'objectes artificials, "ja fets i a punt" ("ready made"). Així, pregunta: "¿Per què lloen els homes les muntanyes, els boscs, els rius i les fontanes, i menyspreen, hipòcrites!, els laberints que en llurs projeccions metàl.liques realitzen?" És un dels  postulats de l'estètica futurista on desemboca aquest text: a la sortida d'un túnel es troba en "una vasta esaplanada on els homes gosaven exterioritzar llur divina aversió a la natura tot estrafent-ne la seva desordenada espontaneïtat amb figuracions tubulars de plom i argila". (Carbonell, Ha..., p. 383). 
 

POESIA

Foix fa bones les paraules de Paul Klee, que diu que l'art no ha de "reproduir el visible, ans ha de tornar visible allò que roman latent, l'invisible". 

Des de 1917 dóna a conéixer alguns poemes: cal.ligrames, poemes en vers lliure, el sonet inicial de Krtu i un sonet de Sol, i de dol.
 

Sol, i de dol

Sol, i de dol "és el llibre per excel.lència de Foix" (p. 385). Apareix publicat el 1947, però el peu d'impremta dóna la data de 1936, ja que així ho volgué Foix, perquè el 1936 era a punt de sortir i no ho feu per mor de la guerra. 

Segueix models de la literatura toscana del Renaixement i de la literatura catalana medieval. 

Primer bloc.

"El sonet inicial, el primer vers del qual ha servit per a donar títol al llibre, presenta el tema del despullament de la realitat de l'individu. Aquest, assentat sobre la pròpia raó, es troba abocat al dilema d'haver de decidir entre el bé i el mal, sense res que l'hi pugui ajudar. Això és l'origen de la sensació de solitud i desemparança que l'escomet. Ara bé, no és pas aquest l'únic tema no tan sols d'aquest sonet ni de tot el llibre, com tampoc no és pas el més important. 
"Ja Pere Gimferrer havia remarcat com, per sota les unitats de les seccions, els poemes se subagrupen segons motius propis. Així, la solitud esdevé l'eix, a la primera secci, dels sonets números 1, 5, 9 i 11. Tot seguit, el tema de la fidelitat a la llengua pròpia s'imposa amb els sonets 2 i 3. Aquests són uns dels més importants de Sol, i de dol, perquè fixen el programa que es traça Foix a partir dels termes que li marca el seu temps. La fita que s'hi enuncia és vèncer l'oblit de les pròpies arrels i la tendència a abandonar-se a models estètics mistificadors que no poden sinó menar a actituds falses i a l'esnobisme. [...]
"La necessitat d'una voluntat forta que s'imposi al "mal del segle", a la decadència i al nihilisme és un dels punts sobre els quals insistirà més Foix en aquest llibre. La voluntat, aliada amb la raó/seny, és la guia que ha de menar pel recte sender els sentits cap a l'autèntic sentit de la vida: l'assoliment del real concret. és la derivació lògica del fons conceptual sobre el qual s'assenta el pensament de Foix. Aquest fons, el constitueix la tradició idealista que arrenca de Plató, per a la qual la distinció entre realitat i aparença (o simulacre, crf. els articles de "La Publicitat" de l'any 33, Eternitat de la poesia[...]) és bàsica. Així, reprenent-la [...] en tant que oposició raó-sentits, Foix l'aplica a l'experiència pròpia dels conflictes en què es debat el seu temps. L'ideal de conciliar aquests contraris és el tema del grup més nombrós de la primera secció. 
"Aquest grup apareix pròpiament amb el sonet quart, que es clou amb l'exclamació: "I oposem cor i ment!" [...] la conseqüència de la disparitat entre l'experiència sensible i l'aprehensió intel.lectual és la perplexitat, que s'expressa en la pregunta que introdueix els tercets: "El real, doncs, què és?" [...]
"La  discussió entre subjectivisme i objectivisme circumscriu alló que és l'art modern. La cosa que s'hi debat és l'estatut de la realitat humana a l'època actual. Aquesta realitat, des del punt de vista de l'anàlisi empírica, doncs, de l'objectiviat, s'ha desmenbrat en els diversos nivells de la consciència, amb la qual cosa s'ha eixamplat enormement la distància entre el món dels sentits i el de la raó. Al mateix temps, s'ha imposat la convicció que la substància de l'individu, de la consciència, és allò que hi sotsjau i del qual emergeix: el subconscient. Aquest esdevé, doncs, el nivell més alt de la realitat, és la superrealitat. Per això, en una mesura potser estranya, hom hi ha trobat una certa superació de la fractura entre sentits i raó, i, doncs, dels límits que engrillonen la individualitat. Aquests límits són les condicions de possibilitat de tota experiència, l'espai i el temps. No és, doncs, gens sorprenent que el punt de confluència de tots els moviments artístics d'avançada sigui la idea de simultaneïtat. Aquesta idea, elevada a categoria fonamental, si bé a partir de plantejaments diferents, per part dels futuristes i dels cubistes, i de llurs hereus, els uperrealistes, és també la clau de volta que sosté el tramat ideològic de Foix. Per això aquesta idea apareix ja al primer sonet: "M'és present el paisatge / de fa mil anys" i es recalca al quart: "Sóc a París, i entre ermots, a Lladurs." 
"[...] A partir d'aquesta representació, el poeta basteix la categoria de l'instant com a síntesi concreta dels opòsits, doncs, com a assoliment del real ab solut. Passat i present s'hi fonen i s'obren al futur. És el que s'enuncia exhortativament al vers 12 del sonet tercer: "Viure l'instant i obrir els ulls al demà." En aquesta vivència, la individualitat es dissol i s'integra a la idea d'home. En correspondència amb aquesta dissolució, Foix reprèn la imatge de mar i l'eleva a símbol d'allò permanent. Per això"la mar" és la imatge més recurrent a Sol, i de dol, i d'una manera especial en aquesta primera secció." (Carbonell, Ha..., p. 387-389).

"La segona meitat del primer bloc [...] gira quasi totalment entorn de la idea de l'acord dels contraris [...] El conjunt, tot plegat, s'encamina a formular un programa que permeti realitzar aquest acord, el qual, en la mesura que l'idealisme platònic sotsjau al pensament del poeta, s'haurà d'acomplir seguint un procés d'introspecció sistemàtica. Aquí, hi sobresurt el primer sonet de la secció, el 19, on s'evoca el mite de la Caverna.
"La conseqüència directa d'aquest pensament és el rebuig de la idea generalment admesa de progrés. Els dos poemes següents, 20 i 21, ens ho diuen en forma de crítica de la civilització urbana (sonet 20) i de la dominació tecnològica de la natura (sonet 21). [...] el 22 planteja el caràcter ineluctable del triomf de la raó sobre el desori dels sentits i la fixació de l'ordre com a ideal estètic. És un argument més a favor de la supremacia de les idees sobre els sentits. 
"[...] El darrer subgrup, el constitueixen el 29, el 31 i el darrer de la secció, el 36. El tema que els ocupa és la llibertat, que, per a Foix, passa pel deure de lluitar contra les tendències que debiliten la voluntat i dissolen el pensament i aparten de la idea que ha de guiar l'acció." (Carbonell, Ha..., p. 390-391).

Segon bloc. 

"El concepte de simultaneïtat expressat en la noció d'instant és també el puntal de la concepció foixiana de l'amor. Si en el primer bloc la individualitat se superava partint de la reflexió, ara s'ultrapassa partint de l'experiència amorosa. [...] Per això aquests poemes conjuguen una i altra característica: són consirosos, i alhora, els travessa l'impuls vital que desborda el pensament. El clímax amorós apareix com l'assoliment de l'instant en el qual raó i sentits es fonen en un estat primigeni on s'esborren els límits de la personalitat, les fronteres de la individualitat, doncs, el temps." (Carbonell, Ha., p. 391-392).

Tercer bloc.

"la raó fonamental d'aquests poemes és la idea de simultaneïtat, aplicada ara a la pràctica de la composició poètic.
"Així, la matèria que elboren cada vegada aquests divuit sonets és sempre una anècdota personal.  [...] la substància dels moments descrits, en especial l'erotisme, però també l'esport, l'impacte dels descobriments tecnològics i el mite de la joventut, entre d'altres punts, apareix condensada a l'altura de l'experiència col.lectiva.  Així mateix, gràcies a la llibertat de maniobra que li confereix el caràcter anecdòtic de la vivència tractada, Foix es troba en disposició d'explotar tots els recursos estilístics que permet la forma del sonet. Així, per exemple [...] el 60, on les cadenes metafòriques multipliquen el referent sexual contingut ja al primer vers." (Carbonell, Ha..., p. 392-393).

Quart bloc.

"Els deu darrers sonets [...] Aquí, el model quasi exclusiu és Llull, i, aquest, en tant que prototipus del convers. De fet, revelen la condició paradoxal del convers, que, malgrat la seva fe, no deixa d'escoltar el reclam de la raó i dels apetits mundanals.  [...] Amb tot, s'inscriuen en la llarga sèrie de testimoniatges de la crisi espeiritual que s'abat sobre Europa arran de la segona guerra mundial, i, sobre Catalunya, arran de la guerra civil. La problemàtica que havia esperonat Foix a compondre Sol, i de dol ha desparegut aquí, i l'ha substituïda la de la solitud existencial de l'home modern que es debat entre els remodiments de la seva consciència i el silenci de Déu. En ells mateixos, aquests poemes són l'expressió d'una crisi personal les causes de la qual el poeta no ha deixat que s'hi traslluïssin." (Carbonell, Ha..., p. 393).

Les Irreals Omegues

El conjunt d'aquests poemes abraça el període que va entre el setembre del 1930 i el de 1939. 

"El llibre s'encapçala amb dues citacions de Ramon Llull que són dues advertències importants per a la lectura dels poemes. Amb la primera, Foix, alhora que remet als orígens de la llengua literària catalana, subscriu el camí de la creació que hi és traçat: del real al fantàstic, tal com de la substància als accidents. Amb això cal entendre que el fantàstic i els accidents és l'àmbit de les aparences sensibles, mentre que el del real i de la substància és el de la veritat. En aquest sentit, doncs, el lector es troba advertit d'haver de procedir a la inversa de la manera habitual de llegir. 
"Amb la segona, es recalca la necessitat que ha de dirigir el lector: la semblança exigeix un esforç per tal d'entendre-la i, com més l'exigeix, més ajuda l'entenimenta a adonar-se d'allò que és ell mateix. [...]
"El motiu entorn del qual es plega el conjunt del llibre és, per dir-ho en paraules del poema final, l'ancestralitat. [...]
"Seguint l'ordre del llibre, el primer ens presenta el poeta com a "exiliat a la pairal contrada" per culpa de l'esgarriament a què es veuen abocats els seus compatriotes. El següent poema, de data anterior, s'obre amb una estrofa que sintetitza tot el contingut: és l'afirmació de la creença en la força unificadora de la cultura. [...]
"El poema quart s'aplica a considerar els temes que des de sempre han congregat els homes entorn d'ells: l'amor, la mort i el mar, aquest en tant que símbol de la magnitud insondable de la natura. És a partir del caràcter supratemporal d'aquests punts que, una vegada més, Foix recalca la naturalesa il.lusòria de la identitat personal i la realitat veritable de la col.lectivitat. Amb el poema cinquè, s'assoleix un dels que postulen més contundentment la presència de l'ancestral en el present. Allò més antic és el fonament d'allò més modern; l'art més actual i innovador és un calc del més primitiu, tal com cada home no és res més que un calc de tots els homes que seran o que han estat, perquè cada vegada cada home és un simulacre de l'Home. Aquesta idea, que marca profundament l'obra de Foix, troba la seva raó fonamental en la doctrina neo-platònica. [...]
El sisè ha estat comentat per Ferrater (próleg a Els lloms transparents), Gimferrer i Romeu. "Amb ell, Foix dóna testimoniatge de la condició en què es troba Catalunya, obligada a la clandestinitat. El dístic que clou cada una de les tres estrofes rebla el caràcter paradoxal a què es veu constret el poeta i aquells que com ell pugnen per restablir la dignitat nacional. Al primer, la veu del poeta convoca a lluitar contra l'esclavitud pròpia i la de tots; al segon, advoca per la resistència; al tercer, evoca la manera com hi participa el poeta mateix.
El setè i el vuitè són sobre l'amor, i el novè ens remet a la desfeta de 1939. "Els tres següents formen un altre grup temàticament travat. Cada vegada s'estén davant els ulls un panorama atapeït d'escenes heterogènies que ens mostren l'activitat desficiosa i racionalment inabastable de l'home enmig d'una natura inesgotable, on el primitiu es confon amb l'actual. [...] 
El darrer poema "és un cant a la llibertat que, encara que momentàniament perduda, cal recuperar mantenint-se fidels a la pròpia essència històrica del poble català i no deixant-se portar per les veus que, en l'hora infausta, li volen esgarriar la memòria." (Carbonell, Ha..., p. 395-398)

On he deixat les claus

"el primer poema. El poeta ha estat foragitat de casa seva, perquè un decret oprobiós l'ha convertit en un exiliat dins el seu propi país, imposant noms estranys, estrangers, als llocs coneguts de sempre i també a un mateix, i això per la força criminal i per la coacció de la por i de la fam, de tal manera que allò que abans era una llar i un indret habitable ara s'ha convertit en un infern. 
"[...] El tercer [...] és un ale.legat contra el caràcter repressiu de la societat industrial, que engrillona els sentits i els instints." Els poemes 5, 6 i 7palesen la nafra que l'esclat de la guerra causa en el teixit moral. "Els quatre poemes de l'any 1939 [9 a 12] donen testimoniatge de la llosa que ha caigut sobre la carn de Catalunya i del redreçament espiritual a què obligarà el dolor general. [...]
"Els anys quaranta queden emmarcats per dos poemes, el XIII i el XIV [...] La idea de Catalunya, "l'ampla imatge" del primer i "la teva imatge" de l'altre, li és "oasi i miratge" i li fa retrobar en la natura l'empara, el "port", on evadir-se de l'infortuni general. Els sis poemes restants, dels anys cinquanta, desplegaran més i més la convicció d'una pàtria que es redreá a poc a poc [...] altrament, els dos poemes finals són un clam contra la situació política que atempta contra els drets fonamentals de l'individu, el qual la comença a superar guiat per la idea de la pàtria eterna." (Carbonell, Ha. 399-401).

A Onze Nadals i un Cap d'Any "El pretext "religiós" es converteix ara en el teixit que configura els diversos temes que preocupen sempre Foix, com ara el fet nacional català o també la seva condició personal." (Carbonell, Ha. p. 402).

Desa aquests llibres al calaix de baix, publicat el 1964 
 

PROSA

Diari 1918

"el grup de "Ombres darrere els lilàs" són exploracions de l'altra realitat que s'endevina i que acaba de manifestar-se darrera allò que és donat immediatament, el qual resulta així transformat. Ara bé, el desencantament del desdoblament del real és cada vegada un objecte artificial: un piano de maneta, un filferro en espiral, un casquet exòtic, una nina, un maniquí, un embut, una pissarra. Un altre grup, titulat paradoxalment "Retorn a la natura", il.lustra la impossibilitat de tornar a la natura." (Carbonell, Ha..., p. 406)

El [poema en prosa] titulat "Res no és moridor" és una afirmació apodíctica, una declaració categòrica de la idea d'immortalitat, en tant que l'opinió comuna que veu l'existència com a procés temporalment finit és un error, és una aparença." (Carbonell, Ha..., p. 407).

"La part del diari publicada amb el títol de L'estrella d'En Perris, l'ocupen sobretot textos que cerquen en la imaginació popular la prova de l'insòlit i meravellós. La nit sol ser la porta que obre la visió a la superrealitat. Un ofici ben banal s'hi transforma i esdevé, així, extraordinari. Ara bé, d'entre tots els oficis, en sobresurt un al qual és inherent la revelació d'allò que és meravellós: el de poeta.
"És en aquest sentit que el text que fa de pròleg a aquest llibre és paradigmàtic: El poeta es plany de l'error d'aquells que escriuen "lletra morta", "versiares i metròmans" que, en comptes de viure, confegeixen "llibres complets i espessos, on hi és tot, i massa"; la vanitat de l'autògraf és allò del quel s'hanm de desempallegar per entrar en el viure anònim però efectiu dels qui, en la nit, albiren els camins que menen al nou dia. Poeta és aquell que es dedica a recollir testimoniatges d'aquesta obertura del veravellós en el clos de l'habitual. Però també és el desmistificador de les falses seguretats, com ara la de la identitat personal o la de la novetat en art." (Carbonell, Ha..., p. 407). 

Darrer comunicat. "D'una banda, el marc de l'episodi descrit és prou banal: el poeta torna al Port de la Selva, "tot sol pel vell camí de Roses" i contempla la natura que l'envolta "com si fos la darrera vegada". D'altra banda, però, en arribar al moll, "el qui voga amb més delit quan el motor s'enferritja" (que és versemblantment un correlat objectiu del propi poeta), li fa avinent un paper on es comunica l'estat de prostració total en què han caigut les paraules per culpa de la manipulació a què han estat sotmeses." (Carbonell, Ha..., p. 408).

Tocant a mà. "L'al.legoria de l'infinit que s'hi representa descriu vivament l'afany de superar els límits. Aquests, per a la concepció dins la qual es mou Foix, això és, el pensament occidental, apareixen com a font de desfici, de desassossec i d'angoixa. Però la visió del "buit-ple" que s'estén dellà dels límits engendra quimeres en la imaginació dels transgressors. Per això hom es posa tot seguit a reconstruir "la Paret". Els límits esdevenen així l'única forma visible i palpable d'un "infinit curullat de prodigis i de miracles latents". D'aqñuí neix l'actitud pròpia de l'artista, que veu en els límits no pas la barrera que tanca sinó la porta que obre." (Carbonell, Ha..., p. 410). 
 
 

Més comentaris sobre Foix

Molas, Joaquim. "J. V. Foix o la investigació total", dins La literatura catalana d'avantguarda 1916-1938. Barcelona, Antoni Bosch editor, 1983.

Diu Foix a Poesia i revolució: "l'ambició de la poesia és satisfer-se a ella mateixa com a instrument immediat d'investigació".

"De fet, la realitat és "trista i mòbil", és a dir, plena de tensions, de desdoblaments i de confusions. I, per tant, el poeta ha de buscar, a través del seu desordre, "la vera realitat, l'"altra realitat" (el suprarreal, el superreal o el sobrenatural)". Una realitat, "la vera", que dóna sentit a la de cada dia i que, per dir-ho curt, és "anti-històrica" i, doncs, Absoluta. Aleshores, platònicament, o plotinianament, "el poeta, a través de la caverna, escolta el món misteriós dels ecos, i els reprèn".  I, així, "una mateixa tonada, enyorívola, es transmet, gràcies als poetes, a través del quadriculat del temps". D'aquí que els poemes foixians siguin fruit d'una lluita dramàtica. Una lluita entre els sentits i la Raó." (Molas, 55). 

"El 1921, en un assaig aparegut a la revista "Monitor", núm. 1, assenyalà "els quatre elements" que "contribueixen com a factors principals a pertorbar la ràpida elevació de la nostra llengua i de la nostra literatura a llur dignitat original": el desraçament, l'avantguarda, el floralisme i la demagògia." (Molas, 57). Diu Foix que Papasseit "no tan solament fracassà en el seu intent d'aportació de formes noves, sinó que demostrà no comprendre'n ni llur significació més elemental". 

Foix "no realitzà cap proposta concreta de tipus programàtic ni intervingué en cap dels seus actes d'afirmació, o provocació, pública", ni amb avantguardistes, ni surrealistes, tot i que va traduir Tzara, Breton, Éluard, i va publicar alguns poemes. 
 
 
 

Comentaris a alguns poemes
 

Santaeulàlia. Qüestió de mots. Del simbolisme a la poesia pura. Barcelona, La Magrana, 1989.

Comentari del poema 28 de Sol, i de dol.
"Comentarem, finalment, un sonet de J. V. Foix, el que fa el número 10 de la secció Si pogués acordar Raó i Follia, de Sol, i de dol, obra publicada l'any 1947, encara que la majoria dels sonets que conté foren escrits entre 1913 i 1927."

"la nit -la Nit, en majúscula, elevada a la condició de símbol absolut- esdevé ara l'espai on s'anul.la la individualitat i on, de la multiplicitat, en sorgeix una unitat superior. Tot això, i molt més, ja queda suggerit en el magnífic primer vers:      La Nit, diem; i el cor comú batega     [...] El nostre esperit, per poc que s'hi esforci, capta en aquest vers la ressonància d'uns mots prodigiosament deixatats (Nit, cor comú, batega) [...] alternança de síl.laba àtona i tònica, sístole i diàstole del vers, compassats per les detonacions fòniques de les consonants oclusives, especialment en la segona part del vers." (p. 115-6)
"El vers "Súbdits del Tot, vivim l'alfa i l'omega" clou el primer quartet: la unió essencial dels éssers serveix per reintegrar-los a la unitat absoluta (el Tot) i per obrir-los a una aboluta vivència, il.limitada i completa, que inclou el començ i el final de totes les coses." (p. 117).
"El segon quartet es clou amb una nova simbolització de l'experiència fonamental i amb una tercera referència a la nit, aquesta vegada a través d'un estel, Vega, que actua com a sinècdoque de tota l'estelada i que apareix com a figura tutelar del prodigi." (p. 118). A més, Vega, és de la constel.lació de Lira, símbol de la Poesia. 

El primer tercet diu clarament que "La comunicació-unió té una naturalesa espiritual, en la qual no intervé cap element corporal -no és, per descomptat, una unió amorosa- ni ideològica. [...] Arribem al final del poema. Què en resulta, d'aquesta experiència unitiva? Si es tracta de la poesia, quin és el seu resultat? Ni més ni menys que la diàfana visió dins el cor de la nit [...] Temple, Farga i Palau: tres sinècedoques més, potser, de la realitat absoluta (la Ciutat)". (p. 119)

"Ens comunica una experiència transcendent que té lloc en la nit, lloc de revelació, com en el famós "És quan dormo que hi veig clar" -o "Oberts, els ulls són buits", pertanyent a un sonet de Sol, i de dol que comença amb aquests dos versos:       Entre negrors veig mil camins oberts / i ulls clucs, de nit, ateny els ports segurs." (p. 120-1).
 
 
 

Miralles, Carles. "Un sonet de Sol i de dol de J. V. Foix". Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans 4. Barcelona, Curial, 1985 (A cura de Garolera, Narcís).

Comentari del sonet 15 de Sol, i de dol. 

"Aquest sonet és una il.lustració, referida alhora al cos d'una dona, a tocar de la mar, i a la pròpia poesia".

"Notem, d'entrada, que el real immediat, com diria el poeta, és hostil: el món és dissolució (vs. 1-2), versemblantment de la personalitat, i els temps (v.10) bàrbars. Enfront del món i dels temps, de l'aquí i de l'ara, Foix entronitza la figura femenina, evocada en segona persona (segon quartet) i, abans, la mar (v. 3) i, d'una manera més complexa, la poesia, el poema, que resulta de la combinació -colors retòrics- "dels quatre tints" per a dir la nuesa i l'essència (v. 5), els ulls i els llavis (vs. 6 i 8) de la dona. [...] el joc del poema sembla consistir en un exercici de contemplació i meditació davant la mar que s'estén al paisatge immediat i al cos d'una dona, versemblantment a la platja, entre el mar i el poeta. En aquestes condicions, el poeta supera l'hostilitat al.ludida de l'ara i de l'aquí amb la compaosició poètica, "el joc pregon" del v. 1, el "deport" del v. 9, que li produeix un goig ("el meu goig", v. 14) definit per ell (ibidem) com "l'art clus". La dissolució és deturada, car els quatre colors, la composició (l'ordre del poema), "aparien el món", o sigui n'aconsegueixen la síntesi, la bellesa que consira el peota (vs. 1-2): els contraris es concilien, tot casa, integrat, gràcies al cos femeiní, en l'ordre creat pel poema".

Recull les qualitats colorístiques establint un doble patronatge: dolç (Rafael) i dur (Bruegel i Bosch).

Nota el joc entre els homòfons "bull" i "vull" del v. 11, i la referència als pintors.

"podem saber el que Foix vol dir [quan diu "art clus"], una poesia subtil, rica de conceptes: aspra perquè és neta -com els models lingüístics de què se serveix- i dura perquè diu el dolor de les coses i del món, en la dissolució i la confusió, alhora que intenta d'ordenar-les en la perfecció del poema." 
 
 
 

Ferrater, Gabriel. "Nou sonets de Foix, comentats", dins Sobre literatura. Barcelona, Ed. 62, 1979.

Comentari del sonet 1 de Sol, i de dol.

"Aquest primer sonet introdueix un dels temes cabdals, potser el tema major, de la poesia de Foix. [...] Concerneix l'actitud del poeta davant la seva pròpia vida imaginativa: ell mira el seu món d'imatges, i té la sensació que la seva personalitat es desfà, es descompon en la seva adherència a cadascuna de les imatges [...] el conjunt de les imatges que una persona nodreix no és un conjunt connex. [...] És [...] la facultat de renunciar a formar un tot personal comprensible, i de donar-se amb passió a la localitat, a les particularitats del món. Per a Foix, doncs, és un tema constant el de l'encarament amb el seu món imaginatiu, i del sentiment que hi troba de desdoblament de la personalitat, o millor d'innúmera multiplicació.  [...] el poeta se sent passiu, i dissolt en una immensitat de llocs i de moments." 

A "J. V. Foix", pròleg a Els lloms transparents de Foix, comenta l'obra poètica de Foix i en destaca "la diversitat d'estils": "la diversitat és un símptoma de llibertat". "L'argument essencial de l'obra de Foix, en efecte, és la descripció d'una crisi de la personalitat, o més precisament d'una crisi de la idea de la personalitat." "al llarg d'uns quants segles que, en l'ordre literari, culminen en la poesia romàntica i en la novel.la del XIX, es va anar constituint i enriquint la noció que una persona és un caràcter, un teixit únic de trets irrenunciables, definits sense revocació a través de la peripècia biogràfica. És a partir d'aquesta idea del caràcter que l'egoisme estilístic, la creació per cada escriptor d'una forma pròpia íntima i (justament) característica, es fa un imperatiu estètic. Doncs bé: l'experiència de Foix es tradueix, no potser encara en una afirmació plena de la nul.litat del caràter, però en tot cas en una mena de dubte metòdic quant a la seva posició, quant a la possibilitat que un home s'identifiqui amb un caràcter i s'hi reconegui."

"El sentiment bàsic de Foix és, podríem dir, que l'individu és un col.lectiu, i això en dos sentits: d'una banda, qualsevol experiència d'una persona és sempre una experiència de moltes altres, i d'altra banda un home és una mena d'agrupament combinatori, un agregat d'elements que es troben dispersos per molts altres homes. Una vegada em deia: "Sempre que escric jo, vull dir nosaltres". (Gabriel Ferrater.- "J.V. Foix" dins Sobre literatura.- Barcelona, Ed. 62, 1969)

Gabriel Ferrater, a Foix i el seu temps diu que la mètrica de Foix no es basa en la musicalitat. "L'únic essencial per construir una mètrica és això: que hi hagi, a més de l'esquema de la llengua, és a dir, superposat a l'esquema de la llengua, un altre esquema no significatiu." (p. 72). "Foix és un rimador brillantíssim"

"El poeta, actualment, ha de procurar no ser entès, però no per perversitat ni per cap mena de gratuïtat, sinó perquè li convé de no ser entès, simplement, per la gent que ell no vol que l'entengui. [...] Els que convé que no entenguin el poeta són, simplement, la gent de la ràdio, la gent del cine, la gent de la televisió, la gent dels diaris. Són la gent que agafaran les seves imatges, que agafaran els seus temes i que els trivialitzaran."  (Gabriel Ferrater.- Foix i el seu temps.- Barcelona, Quaderns Crema, 1987). En aquest llibre comenta el poema VI de Les irreals omegues; és un poema de postguerra, amb l'ambient dels estraperlistes, que eren els qui s'aprofitaven de les dificultats de proveïment i que venien a preus fabulosos els articles de primera necessitat. 
 
 
 

Carbonell, Manuel (a cura de): J. V. Foix. Divuit sonets de "Sol, i de dol". Barcelona, Ed. 62, 1985.

Els poemes que comenta són: 2, 7, 17, 18, 19, 21, 25, 36, 37, 42, 45, 51, 52, 58, 59, 60, 63, 67. 

Al sonet 2 ens dóna a conèixer el model de poesia que es proposa de seguir, que no és el dels Jocs Florals, sinó el de la tradició catalana. 

Sonet 7:
"El primer quartet ens parla del plaer que sent el poeta d'"errar" per un indret ple de restes del passat" El vers 3 situa aquest passat en el Renaixement: "el llorer és un senyal típic de la poesia de Petrarca". 
"El segon quartet s'oposa al primer ja amb el compoement temporal "de matí [...] ara ens trobem situats a l'hora del despertar d'aquest vigor, el Nou-cents, el món de la modernitat. Els productes de la tècnica, representats per les "fèrries tenalles i claus de tub", són ara l'expressió d'aquest món; el saber que correspon a aquesta època és un saber tècnic, mecànic, que permet reparar la "peça llosca", amagada, que no deixa funcionar bé l'embragatge, o el coixinet que encalla "l'eix", i així, "sense falles", "engegar per l'asfalt". I si abans errava per les muralles del temps antic, ara enfila collades, segueix valls poc conegudes i travessa "rabent" els rius. És, tot plegat, una al.legoria del "món novell". I hi sobresurten, com a símbols, la velocitat i, íntimament vinculada amb aquesta, la tècnica. A aquests dos símbols hi correspon un nou esperit heroic ("venç")." La diferència entre els dos móns és establerta també amb els verbs "remembrar" i "engegar", tant pel sentit dels verbs, com per l'arcaisme del primer, "per bé que el verb principal és cada vegada el mateix, "em plau" -i així és el jou que els ajunta"
"Però les diferències substancials entre l'ahir i l'avui s'expressen sintèticament al primer tercet. El món de la tècnica desplega una força característica: dominar, "vèncer" la natura. Mentre que als temps antics, i hem vist que per al poeta això no és qualsevol temps, ans és sobretot el Renaixement, l'home havia arribat a un notable grau d'harmonia amb la natura". Als versos 11, 12, 13 esmenta la pintura italiana renaixentista, amb les madones borroses a l'ombra d'un tell, i el càndid rampell de la pintura moderna, totes dues també lloades pel poeta. 
"En suma, tot el poema és una gradació, una acumulació entorn d'aquests dos pols fins a arribar a la síntesi final al vers darrer." 

Sonet 17:
"Els dos quartets ens presenten la forma essencial del derrotat. En canvi, els dos tercets ens proposen la figura de l'Insurrecte. Entre l'un i l'altre, el poeta esdevé el seguidor, és clar, d'aquest darrer. Per la rotunditat sense pal.liatius de la confrontació, aquest sonet pot recordar la forma dels manifestos artístics, des dels futuristes fins als surrealistes [AQUÍ MANIFEST GROC, ETC.]." "¿Com és l'un i com és l'altre dels models d'home modern?     El qualificatiu inicial del primer és "vagarós", es a dir, aquell que va d'una banda a l'altra sense fer res per sortir del marasme. El paisatge que li correspon, però, ens és ja habitual des del primer sonet. És l'erm on es troba el poeta quan el dubte l'escomet. [...] I en aquesta situació "clama febrós" (vegeu "deleges foll", S. 1, v. 7): "On vaig", que és paral.lel a "on sóc" també del sonet 1. [...] Ara apareix dibuixat com el poeta desil.lusionat que s'exilia de la seva pàtria (vegeu la cadena metafòrica i metonímica "llar" per "destí", i "fumeres"). La conseqüència d'aquest exili és la seva conversió en un "miseriós d'un Més Enllà" [...] "sense forma i colors", això és, després de la realitat sensible. D'altra banda, la coordinada següent emfasitza la dita condició amb el substantiu "pelegrí", emparentat semànticament amb "miseriós", i la judica amb el qualificatiu "impossibles", aplicat als camins que segueix a la recerca d'una salvació inassolible."        "En canvi, l'altre model d'home és el d'aquell que no es pregunta "febrós" on va, ans s'autoafirma donant-se ("se'n fa un tot") a la llar dels seus ("té una llar, té pàtria"). ÉS aquell que no va d'una banda a l'altra sense fer res, ans treballa (té "mester") i se sotmet al destí que li ha pertocat ("acata lleis severes"). Aquest home és el que viu a la llum ("a sol llevat") i té uns límits que no l'empresonen sinó que el fan lliure, perquè són els seus. Aquests límits, que el posseeixen i que, posseint-lo, esdevenen el seu bé li marquen el sòl on pot viure, on la vida s'omple de sentit. Per això el poema acaba amb un gest emblemàtic. Aquest home està disposat a defensar el seu bé, amb les armes si cal, i a fer-se càrrec, gens dubtós, de tot el que dins aquest horitzó hi ha de possible, simbolitzat amb el mot "banderes". [...] En el mot "enyor" és tot l'ésser propi que s'aplega sobre si mateix per trobar al seu fons les bases que l'han format i que el formen, bases que un dia brillaren sota el sol i que, reclamant-lo, l'impulsen a aseguir l'únic amí possible, el seu." 

Sonet 18:
"segueix expressament alguns models medievals i renaixentistes de poesia, que es proposaven, sota l'esquema d'una polèmica escolàstica entre els sentits i l'enteniment, descobrir quin és l'estatut de realitat de les dades que uns i altre aporten a la Ment. És el que ens diu la primera frase. La Natura, la res extensa, se li apareix, se li fa visible no pas directament pels sentits ("ull") sinó per la Ment, la qual els dirigeix i els desperta l'apetit ("golós"). La primera, sorprenent, conseqüència d'aquesta podríem dir premissa és la certesa de la seva pròpia immortalitat.  [...] La Ment, que és la manifestació d'aquest fons ordenador (per això l'ús de la majúscula), col.loca, "ordena" segons llur grau de realitat, és a dir, segons el grau de proximitat a l'U únic, totes les coses percebudes a través dels sentits i, fent això, revela el fons que es manté ferm sota elles. En suma, si la primera cosa que el poeta percep sensorialment és el mutable i la seva pròpia natura mortal, en superar aquest nivell de coneixement, descobreix el fons permanent de tot allò que existeix i, doncs, la seva pròpia existència immortal." 
El segon quartet comença "D'on home só", "veiem que l'afirmació de la humanitat de l'home es basa, doncs, en el fet de concebre la Ment pel damunt dels sentits. Així, havent assolit aquesta certesa, el poema desplegarà, fins al símil final, les formes que ha de prendre l'existir autèntic. [...] ha de mostrar que això que hom anomena l'Irreal, i que se sol identificar amb el "fosc", el "son" i l'"Ideal", i que, per això, hom considera que és foll aquell qui el cobeja, perquè en tant que no existent en acte és inassolible ("auraná futura"), això, doncs, és el Real veritable, "el present", l'aquí i l'ara ("l'hora i el lloc") i llur assumpció. Llavors viure és "el cremar dolç en el propi foc", amb la voluntat asserenada, en pau amb ella mateixa (v. 11). Assumir el propi destí esdevé llavors "el càlid joc" (metàfora que refà "el cremar dolç"), no pas la lluita amb fantasmes abstractes i informes, ans el joc amb "el bell concret". I com que el concret e´s el present, el concret és "cada instant" on passat i futur ("els segles") es fonen. Per això es pot veure, per acabar, metafòricament representat "davant la mar obscura" com el penyal ("el roc", que recull el quàdruple ressò dels monosíl.labs de rima -lloc, foc, joc, moc-) que més enllà del sensorialment perceptible es mou. Com el Temps, que es mou restant fix." 

En el sonet 19, la ment ha d'acordar els dos extrems en què es debat: Raó i Follia. "la fantasia (...) de mots, de sons i tons" li aporta el goig; això és el que fa la poesia, l'art: "fan permanent, etern, l'Instant, el present, l'"avui", perquè el revelen en la seva veritat". 

"El sonet 21 es proposa situar-nos en un tombant crucial dels Temps MOderns: la dominació tecnològica de la Natura." 

El sonet 36 té com a tema la preocupació per l'arrelament al propi país. 

Sonet 51:
"L'interès d'aquest poema resideix en la llei que segueix per a la seva construcció. Ens trobem davant d'una situació en què dos personatges, el poeta i la dona, mantenen un diàleg al llarg del qual ell la festeja i ella s'abandona de mica en mica a les seves sol.licituds." És com el que en pintura s'anomena un Collage. 
"En una primera lectura pareix que no hi ha coincidència de plans entre el discurs d'ell i les tres frases que diu ella. Aquestes d'una manera molt sintètica podríem dir que s'esdevenen en el pla concret i directe en què té lloc tot enunciat quan és proferit, per bé que siguin reproduïdes per la boca del poeta: "em dius". En canvi, tot el discurs d'ell és com un monòleg que s'adreá a si mateix, calladament. ÉS el fons autèntic de la imatge enganyosa que li ofereix per tal de fer-se-li atractiu. ("Jo só l'apòcrif que tu creus insigne!... i fa el maligne". No és l'amant fidel i segur, ans és el "dispers que canvia de testa i oblida nom i hostal") Aquesta disparitat entre la imatge pública i la privada es concreta al v. 5: "Carrer de Mar amunt, só l'home digne".
"La resta del sonet ens dóna l'altra cara de la que ha presentat la primera part. El marc marítim, ja insinuat a "nàufrag" i, més discretament encara, a "Carrer de Mar", reapareix també en aquest poema com la condició de la seva natura ("fill de sirena"). Ara, però, amb una restricció: els fruits ("castes nereides") d'aquest àmbit propi que és el mar li estan prohibits (v. 10). Per això n'és el folol i com a tal es comporta (vv. 11-13). I és amb aquesta hàbil ("industriós") figura de desvalgut que aconsegueix que ella cedeixi finalment." 

Sonet 52:
És un dels més volgudament anecdòtic.
"El primer quartet s'omple amb la presentació de dos personatges, el poeta i Marta, en un indret on ja és sorprenent que ella pugui dir el que diu: que es mulla sota cobert". Es pot tractar d'un "joc de sobreentesos d'intenció eròtica. Aquest primer vers, doncs, és susceptible dce ser interpretat metafòricament com a mostrant-nos la dona sexualment excitada".
El poeta "es disposa a l'amor voltat de natura que regala i que ho impregna tot, que, en la forma de temps inclement, excita, encara més, els sentits. Per això, a cobert d'un "paraigua", al moment que fonen llurs cossos deixen d'ésser dos i assoleixen l'U perfet, el "Nombre Exacte". [...] Però, així, l'amor mateix és, una altra vegada, l'al.legoria, al seu torn, d'un altre símbol superior: l'Instant com a concreció efectiva de l'Etern." 
 
 

Notes

Muntatge poètic

A tercer cicle de Primària es pot fer un muntatge o espectacle poètic amb el poema Tot n'és ple de Foix. 

Algunes imatges

Paronomàsia:
Balla damunt la palla, capiràs
Per què entre aigua i lilàs no cal cogulla?
Paral.lelisme: 
Quants pagerols que es venen la pineda
     Tot n'és ple
Quants grapalluts que es venen les muntanyes
     Tot n'és ple
Antítesi: 
És quan dormo que hi veig clar

Reculls de poemes per a l'escola

"L'esparver poesia". (Barcelona, Edicions La Magrana)  Col.lecció de llibres de diversos autors (Brossa, Estellés, Foix, Espriu...) al voltant de diversos temes. Alguns títols són: Mites i somnis, Els ocells, L'aigua, Aire i llum, Les flors, Les quatre estacions...

Un CD

També vindrem, infant a l'hora vella / Si jo fos marxant a Prades / Ho sap tothom i és profecia / Si l'altra nit jo cavalcava al ras(LA VEU DELS POETES. PDI, Barcelona, 1993)
 
 

Bibliografia

Foix, J. V. Obres completes. Barcelona, Ed. 62, de 1974 a 1990. Són quatre volums: I Poesia, II Prosa, 3 Articles i assaigs polítics, 4 Sobre literatura i art. 
L'editorial Quaderns Crema, també ha editat l'obra de Foix. 
 

Carbonell, Manuel (a cura de): J. V. Foix. Divuit sonets de "Sol, i de dol". Barcelona, Ed. 62, 1985.

* Carbonell, Manuel. "J. V. Foix". Història de la literatura catalana 9. Barcelona, Ariel, 1987. 

Dantí, Fina (Edició a cura de): J. V. Foix. Antologia. Barcelona, Barcanova, 1993.

Ferrater, Gabriel. "Nou sonets de Foix, comentats", dins Sobre literatura. Barcelona, Ed. 62, 1979.

Ferrater, Gabriel. Foix i el seu temps. Barcelona, Quaderns crema, 1987.

Ferrater, Gabriel.- "J.V. Foix" dins Sobre literatura.- Barcelona, Ed. 62, 1969.

Gimferrer, Pere. "Notes a la poesia en vers de J. V. Foix", dins J. V. Foix, Obres completes. I Poesia. Barcelona, Ed. 62, 1974.

Miralles, Carles. "Un sonet de Sol i de dol de J. V. Foix". Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans 4. Barcelona, Curial, 1985 (A cura de Garolera, Narcís).

Molas, Joaquim. "J. V. Foix o la investigació total", dins La literatura catalana d'avantguarda 1916-1938. Barcelona, Antoni Bosch editor, 1983.

Molas, J. i Bou, E. La crisi de la paraula. Antologia de la poesia visual. Barcelona, Ed. 62, 2003.

Santaeulàlia. Qüestió de mots. Del simbolisme a la poesia pura. Barcelona, La Magrana, 1989.
 
 

inici

Pàgina de presentació MAG POESIA