Quaderns de poesia 
per a l'ensenyament primari
 

 
 
 

 

Cicle Inicial
     Antologia
     Activitats

Cicle Mitjà
     Antologia
     Activitats

Cicle Superior
     Antologia
     Activitats Per fer més efectiva la feina amb els al•lots, hem preparat tres quaderns -per als cicles inicial, mitjà i superior de l'educació primària-, que contenen una tria dels poemes de l'antologia general que ens han semblat escaients per a cada nivell. Hi incloem també alguns dels poemes fets per alumnes de primària, algunes cançons i alguns poemes visuals.

 A cada quadern hi ha instruccions i exercicis perquè els al•lots puguin millorar la recitació poètica, i sobretot perquè siguin capaços de produir poesia, amb un mínim de plaer i d'efectivitat.. Tota la teoria necessària per a aquests exercicis poètics, la trobareu en el capítol corresponent de l’antologia que teniu a les mans; hi trobareu moltes més imatges que les que hi ha als quaderns per si trobau convenient de treballar-les. Els exercicis presenten una estructura semblant, però amb uns exemples específics adaptats a cada nivell. Algunes feines figuren només a un dels cicles, però quasi tots els exercicis es repeteixen als tres cicles: són imatges poètiques i tipus de poema que poden ésser treballats al cicle inicial, després al cicle mitjà i més endavant al cicle superior. 

 Com en qualsevol altra matèria, les fronteres entre nivells depenen de molts factors, que hauran d'ésser tinguts en compte per cada mestre a l'hora de treballar poesia. Evidentment tots els poemes del cicle inicial són bons per al mitjà i per al superior, i els del cicle mitjà són bons per al cicle superior. L’èxit d’aquest treball poètic dependrà bàsicament de l’entusiasme dels mestres.

 En definitiva serà el treball continuat durant tot l'ensenyament primari el que farà possible que els alumnes esdevinguin bons lectors de poesia (que tinguin necessitat de poesia) i, fins i tot, (més o menys) poetes. Si només treballen la poesia un any no es poden assolir els objectius mínims. Aquests quaderns estan pensats perquè es treballi la poesia durant tots els cursos de primària. 

inici

Pàgina de presentació MAG POESIA