LLORENÇ MATEU
 


 
(València 1618 - Madrid, 1680)

Jurista. Traduí l'Spill de Jaume Roig al castellà. Escriu poesies en català: col.loquis, romanços, dècimes, sonets...

El sonet següent, dedicat a un gran bevedor és tot fet amb paraules d'una sola síl.laba:

*

Quan ve del mas ab tant de vi don Pau,
del llop que pren la pell al punt li viu,
que beu, com clot de fem, de most un riu,
ab got que, per lo gran, bé pot ser nau.

Sap que sol dir-li bé d'est joc lo dau
i que ell trau tal suc sens greix del niu,
que és llet en ell lo vi, ab què mor i viu,
i de son gust, la llum, centr' i clau.

Vol dir un mot i veu que fa lo bou;
rep en lo cap un colp i diu que és lleu;
pren un drap que és de lli ab lo blanc de ou.

Té fred i fam, que és foc a un temps i neu.
Ni és gat ni gos, ni val, per flac, un sou, 
ni és peix ni carn, ni os ni moll, ni seu.
 

*

Quan ixca a prendre el sol, sia de nit,
quan vulla descansar, senta avalot,
quan tinga de respondre, falte'm mot,
i quan vaja a saltar, pegue de pit;

quan me gite, no trobe fet lo llit,
quan tinga set, trencat veja lo got,
quan camine, el rossí correga al trot,
i quan escriga, borren-me l'escrit;

quan menge, lo menjar sia cremat,
quan me vista, el vestir estiga brut,
quan me sega, lo banc caiga trencat;

quan tolga, encontre flor que sempre put,
si, des del mateix punt que t'he mirat,
lo fetge, lleu i cor no m'has romput. 
 

inici

Pàgina de presentació MAG POESIA