MEMÒRIA FINAL DEL PROJECTE

1. RESUM DELS RESULTATS
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Antoni Artigues Bonet
TÍTOL DEL PROJECTE: COORDINACIÓ ENTRE LITERATURA, MÚSICA I PLÀSTICA PER A UN MUNTATGE ESCÈNIC ALS ESTUDIS DE MESTRE: UNA NOVA METODOLOGIA

RESUM (ha de ser breu i precís, s’han d’exposar només els aspectes més rellevants i els objectius assolits)

     L’objectiu final marcat, el muntatge de la comèdia d’Aristòfanes Els ocells a càrrec dels futurs mestres de Musical i amb vestuari i escenografia dels de Primària i Infantil, amb la participació de professors de Literatura Catalana, Llenguatge Musical, Agrupacions Musicals i Educació Artística, s’ha assolit amb escreix, tant pel procés de feina, com per l’estrena amb públic, ja que n’hem fet representacions exitoses a la UIB i al Teatre Principal, amb un total de 350 espectadors.
     Amb el muntatge i les representacions d’Els ocells hem aconseguit, en major o menor grau, els següents objectius:

 • transmetre d’una manera pràctica els coneixements teòrics, i les tècniques i destreses pròpies de cada una de les matèries,
 • la implicació en l’aprenentatge de les afeccions pròpies de cadascú (qui sap tocar la bateria, qui aprofita les dots de contralt…); que cadascú tregui el que du dins (e-ducere),
 • l’aprenentatge de feina en equip, tant en petits grups (els papers d’una escena, els instrumentistes, el cor…), com en tot el grup,
 • la importància del treball autònom, i la repercussió que té l’haver fet o no aquest treball en la resta del grup. I això comporta una autoavaluació contínua de cada un i del grup,
 • comprovar el que es pot aconseguir amb la interdisciplinarietat, en aquest cas concret han pogut valorar com l’obra es veu enriquida per cada una de les assignatures, de manera que s’aconsegueix un resultat impossible de pensar en el marc d’una sola assignatura,
 • la participació en una tasca real externa, en una praxi, que és la representació amb públic de l’obra,
 • i per mor de tot el que suposa fer un projecte real, interessant, en comú: coneixement, emotivitat, passió, tot lligat (el que ja prediquen els grecs: cap, cor i tronc).

 


2. OBJECTIUS DEL PROJECTE, DESENVOLUPAMENT I GRAU D’ASSOLIMENT

     Vegeu l’apartat anterior.


3. METODOLOGIA I PLA DE TREBALL (S’ha de detallar i justificar la metodologia i el pla de treball desenvolupats, amb una breu descripció de les tasques, activitats i/o iniciatives dutes a terme. Caldrà, també, especificar quines accions del pla de treball previst no s’han dut a terme i per què).

3.1. METODOLOGIA

     La metodologia general és la de Treball per Projectes, és a dir, l’adaptació de les diverses metodologies de cada una de les assignatures al servei del Projecte. És una feina en equip, amb semblances a la feina d’un equip de futbol: els estudiants són com els futbolistes (cadascun ha de donar el màxim rendiment; Guardiola diu “Jo els perdonaré que no l’encertin, ara, no els permetré que no s’esforcin, això no”; “no hi ha ni bons ni dolents”) i els professors són com el cos tècnic (que ha d’ajudar a aquest rendiment i ha de cohesionar l’equip); “El futbol [un muntatge teatral o poètic] és un joc tan maco, tan imprevisible, tan obert, que tots depenem de tots: ens interrelacionem”.
     És una metodologia nova a la UIB, on en l’ensenyament hi ha poca col.laboració entre els professors de cara a dur a terme un projecte comú amb els estudiants (en el camp de la investigació sí que es donen alguns equips). Aquesta metodologia és tan nova i fora del corrent en el camp de la pedagogia universitària que en un principi ens van denegar el projecte d’innovació “ja que no s’adiu amb les línies prioritàries de la convocatòria”, i la veritat és que s’hi adiu massa, i potser no hi estan fets.

3.2. PLA DE TREBALL

1r. semestre, curs 08-09:

CONFECCIÓ DEL LLIBRET DEL MUNTATGE
     Es dissenya el llibret de muntatge. Primer, en base a les diverses traduccions catalanes (la versió literal de Manuel Balasch publicada per la Fundació Bernat Metge el 1973, i una versió lliure feta per Cristián Carandell publicada per l’Institut del Teatre de Barcelona el 2002), se’n fa una versió reduïda, a fi de fer possible el muntatge amb el temps disponible. S’actualitza l’escena de crítica política. Es versifiquen els passatges que han d’ésser musicats i cantats. Es preparen els comentaris bàsics per al muntatge: autor i context, argument, tema, personatges, estil, interpretació, escenari, indicacions per a la música, informació gràfica i auditiva d’ocells. Es fan les indicacions musicals escaients perquè tot el muntatge tingui una congruència musical.

2n. semestre, curs 08-09:

MUSICACIÓ DE L’OBRA
     A l’assignatura Llenguatge Musicals II, en una de les primeres classes es presenta l’obra als estudiants. Els estudiants ja l’han llegida i han triat el paper que faran dins l’obra (cal dir que al gener han vist Joanot Colom que és el muntatge-projecte desenvolupat pels estudiants del curs anterior, cosa que els ha motivat molt). Després, en diversos grups, es musiquen els passatges indicats, seguint algunes indicacions bàsiques.
     La metodologia utilitzada per a les musicacions és activa i participativa, es relaciona la teoria i la pràctica a fi de reflectir l’assimilació dels fonaments didàctics i no meres intuïcions empíriques. S’atenen tant els aprenentatges individuals com els col·lectius, cooperatius (diversificant els agrupaments); s’ofereixen situacions d’experimentació i d’expressió individual i col·lectiva en les quals es fa necessari prendre decisions en grup; es fomenten les responsabilitats i es potencia el diàleg com a instrument per arribar a acords i per planificar tasques. Les activitats com, composar, cantar, escoltar, representar, observar, tocar, construir, etc. impliquen processos experimentals, cognitius i actitudinals. La presentació d’activitats creatives és el punt de referència per a la millora de les capacitats comunicatives i expressives dels alumnes.
     Abans de pasqua es fa una audició, on cada grup mostra cantant i amb alguns instruments les musicacions que han fet, per tal de veure l’evolució de la composició musical. El maig es fa una audició similar, però molt més elaborada.
     Abans d’acabar el curs, a principi de maig, es fa una sessió per fer una lectura de tota l’obra amb les musicacions incorporades. Es repeteix una sessió similar a finals de maig.
     Al final del curs es reparteix a tothom un llibret amb totes les partitures i les musicacions en àudio.

1r. semestre, curs 09-10

CONFECCIÓ DELS VESTUARIS I DELS OCELLS I DISSENY GENERAL DE L’ESCENOGRAFIA.
     A l’assignatura d'Educació Artística i la seva didàctica de l’especialitat de Primària, es treballa el vestuari i es fan les caracteritzacions dels ocells.
     Durant una de les primeres classes, amb la intenció de lligar actuació, cors, música i escenografia es fa una lectura de l’obra, amb alguns fragments ja cantats per als estudiants que han de fer el vestuari i els ocells, per tal que vegin l’esperit i el to de l’obra.
     Al guió de l’obra amb què treballam es preveu l’aparició de 32 personatges (21 caracteritzacions d’ocells, les 11 restant pertanyen a les caracteritzacions de Déus i humans).
     Els personatges, del curs de Musical, estan en contacte permanent amb els de Primària, sempre amb les portes de la classe d’Educació artística obertes.
     Quinze dies abans de la representació de l’obra es fa una altra representació per als de Primària, ja amb alguns elements de vestuari, per veure’n el funcionament.
     A l’assignatura d'Educació Artística i la seva didàctica per a Infantil, es treballa el que fa referència a volum de l’espai escènic.
     L’escenografia és la mateixa durant els diferents actes i està marcada per la presència d’un arbust de grans dimensions.
     Diversos grups fan les seves propostes escenogràfiques i al final se’n tria una i es porta a terme.
     Els canvis damunt l’escenari és fan mitjançant recursos lumínics.

TREBALL DEL CANT CORAL, DELS SOLISTES I DELS CANTS DELS OCELLS, AMB LA INCORPORACIÓ DELS INSTRUMENTS MUSICALS I DE RITME QUE CALGUIN
     A l’assignatura Agrupacions Musicals I, es treballa el cant i la música en general, inclòs el cant dels ocells, del muntatge.
     La metodología és eminentment pràctica, amb la participación activa i vivencial de l’alumne. Bàsicament la tasca es centra en el muntatge de les parts vocals de l’obra. És necessari tant el treball personal com el col.lectiu del grup vocal per tal de que el resultat sigui profitós.
    Es du a terme una avaluació inicial que consistirà en una primera lectura musical de l’obra, per tal d’extreure unes primeres impressions, possibilitats de distribucions de les veus, alguns canvis en les partitures…

 MUNTATGE DE L’OBRA, PEL QUE FA A DICCIÓ I INTERPRETACIÓ
     A l’assignatura Llengua i Literatura Catalana i la seva didàctica II, la tasca, a part de la feina de dicció i interpretació, és de conjugar tota la feina feta de cara a la representació pública d’Els ocells.
     S’han enviat diversos correus a partir de l’u de setembre per recordar-los que han de venir a la primera classe amb el paper cançons, piuladissa i moviment dels ocells ja ben après, sense papers. Ben pocs vénen amb la feina feta i això dificulta el procés i el fa més estressant.
     La norma o metodologia per a la dicció i la interpretació és, tu expressa’t, construeix el personatge a partir de les paraules que dius o cantes, i del context. Això allarga un poc el procés, però és educativament molt més interessant, i en el cas dels ocells, possibilita que cadascú sigui un ocell específic (gavina, alosa…) i no un ocell en general.
     Igualment els moviments o coreografia dels ocells ha estat construït per ells mateixos, així com les adaptacions de la música al conjunt d’instruments.
     Una setmana abans de l’estrena es fa una representació amb públic (un curs de Primària).

ESTRENA DE L’OBRA A LA UIB I AL TEATRE PRINCIPAL
     S’adjunta el cartell i el díptic, i a la pàgina de Produccions del Servei de Recursos Àudiovisuals es pot veure el vídeo de la representació del Teatre Principal.


 

4. BENEFICIS DEL PROJECTE, DIFUSIÓ I EXPLOTACIÓ, SI ESCAU, DELS RESULTATS (Han de destacar-se els aspectes següents: Contribucions que es poden esperar dels resultats del projecte en relació amb les línies de la convocatòria. Projecció i utilitat del projecte en el marc de la comunitat educativa i la societat en general.)

BENEFICIS
     Hem duit a terme una nova metodologia (en consonància amb l’objectiu dels projectes d’innovació, que és “la millora dels processos d’ensenyança i aprenentatge, l’avaluació i l’adequació dels ensenyaments a l’EEES i la promoció de processos de coordinació docent i treball en equip entre el professorat.”). Aquesta metodologia s’emmarca en el que es coneix com a Treball per Projectes, i hem comprovat que el que comporta aquesta metodologia (treball en equip, interdisciplinarietat, lligam de teoria i pràctica, aprofitament de les afeccions pròpies, treball autònom, participació en una tasca real…) no només és útil i beneficiosa en l’ensenyament obligatori (encara que siguin tan pocs els centres d’ensenyament que facin Treball per Projectes), sinó també en l’ensenyament superior.
     Aquesta metodologia comporta un benefici tant per als professors de la UIB implicats (que hem tocat amb les mans les virtuts d’aquesta metodologia, gràcies a la implicació que suposa), com per als estudiants de Mestre que han duit a la pràctica aquesta medologia a fi que la puguin dur a terme quan siguin ensenyants, ja que la manera millor d’ensenyar a fer una cosa és haver-la feta abans un mateix.
DIFUSIÓ
     Quant a la difusió cal destacar:

 • la difusió de treball per projectes a través de muntatges poètics o teatrals que potencialment poden dur a terme els estudiants que hi han participat quan siguin ensenyants,
 • les representacions d’Els ocells a l’edifici Guillem Cifre de la UIB i al Teatre Principal, amb 350 espectadors,
 • la comunicació que es farà a l’11th Biennial International Symposium & Festival of CIMA a Melilla del 7 a l’11 d’abril del 2010,
 • l’enregistrament de la representació del Teatre Principal que ha fet el Servei de Recursos Audiovisuals i que ha penjat a la seva pàgina ,

CARTELL FET PEL SERVEI D'ACTIVITATS CULTURALS

LLIBRET DE LA PROGRAMACIÓ DEL TEATRE PRINCIPAL

DVD DELS OCELLS FET PEL SERVEI D'AUDIOVISUALS

S'adjunta 

6. PROPOSTES DE MILLORA DEL PROJECTE I POSSIBILITATS DE CONTINUAR

     Per mor del pla nou de Magisteri, que esborra quasi completament l’ensenyament musical i artístic, és pràcticament impossible que es pugui continuar el projecte.

     Pel que fa a les propostes de millora (sobretot una coordinació més gran entre els professors, unes indicacions més clares als estudiants, i una implicació de l’Educació artística), ja les hem aplicades enguany, després de la representació el curs passat del muntatge de Llorenç Moyà Joanot Colom. El que no hem sabut resoldre és que durant l’estiu facin la feina individual pertinent (s’admeten suggeriments).

“This is the end, beautiful friend”
“Come on babe take a chance with us”
The doors

“If the doors of perception were cleansed everything would appear to man as it is, infinite”
William Blake

 


 

 inici   

Pàgina de presentació MAG POESIA